kontakt o nás činnost reference
Dokumentace přírodních katastrof Letecká fotogrammetrie Práce pro potřeby energetiky Tvorba geografických sítí Vytyčování staveb Zaměřování chráněných území Zaměřování vodních toků a nádrží Zpracování geometrických plánů
Geodetická dokumentace přírodních katastrof Díky naší operativnosti, technickému vybavení a zkušenostem našich pracovníků jsme schopni geodeticky zaměřit okamžitě po přírodní katastrofě její rozsah a vytvořit podklady pro její následné vyhodnocování. Metodami GPS zaměřujeme nebo poskytujeme podklady pro vyhodnocení např. sesuvů hornin, lesních polomů, stavů po lesních požárech. v roce 1997 jsme zaměřovali podklady pro vyhodnocení povodí (100 leté vody) ve východočeském kraji. Geodeticky jsme popisovali zátopovou oblast, maximální výšku vody, změněná koryta řek apod.
Letecká fotogrammetrie Pro potřeby letecké fotogrammetrie a v současné době i družicové fotogrammetrie naše firma zajišťuje potřebné vlícovací body, jejich signalizaci a následné zaměření. V případě tvorby ortofotomapy velkého měřítka signalizujeme potřebný počet vlícovacích bodů pomocí plastových bílých křížů v rostlém terénu nebo nanášíme kříže bílou barvou přímo na zpevněný povrch. U map menších měřítek zaměřujeme tzv. situační vlícovací body (rohy plotů, střech a dalších jasně identifikovatelných bodů, jejichž souřadnice a nadmořská výška pak mají trvalou hodnotu). Pro soutisk ortofotomapy a katastrální mapy digitalizujeme katastrální mapy a provádíme jejich transformaci. Veškeré geodetické práce v terénu provádíme, vzhledem k požadované přesnosti a rychlosti zpracování, výhradně dvoufrekvenčními soupravami GPS Trimble Navigation 4000 SSE.
Práce pro potřeby energetiky Ve spolupráci s pracovníky oddělení GISu energetických podniků naše firma zaměřuje a zpracovává jednotlivá vedení VN a VVN. Zaměřujeme středy jednotlivých stožárů, výšky závěsů, nejnižší místa průvěsu vodičů ned terénem, ochranné pásmo vedení a veškeré přechody vedení přes komunikace, vodní toky a nádrže, železnice a ostatní nadzemní inženýrské sítě. Zpracování provádíme v graf. prostředí dle potřeb pracovníků oddělení GIS. Zpracováváme též podklady pro majetkoprávní záležitosti při stavbě nových vedení. Pro projektové práce zaměřujeme účelovou mapu trasy projektovaného vedení včetně výškopisu a podélného profilu terénem. S polupráce metod GPS a klasické geodézie nám umožňuje pracovat i v horských a skalnatých oblastech se stejnou přesností, kvalitou a rychlostí jako v obvyklých podmínkách.
Tvorba a zhuštění geografických sítí Jednou ze základních činností naší firmy je tvorba a zhuštění geodetických sítí. Vzhledem k našemu technickému vybavení jsme schopni vybudovat velmi přesnou geodetickou síť bodů prakticky kdekoliv na zemi a v jakkoliv nepřístupném terénu. Ke stabilizaci nově budované sítě bodů vysoké přesnosti používáme žulové kvádry zapuštěné v zemi s vyvrtanou značkou, které jsou centricky zajištěny podzemní žulovou deskou přesně výškově umístěnou od hlavy žulového kamene. K takto vytvořenému bodu obvykle umísťujeme ochranou tyč s popisem. Tato síť bodů má potom životnost několik desítek let. Body účelových geodetických sítí stabilizujeme plastovými harponovými mezníky nebo speciálními geodetickými hřeby. Tyto body se dále využívají pro podrobná měření poz. katastru apod. Souřadnice bodů nově vytvořených geodetických sítí mají vysokou polohovou i výškovou přesnost, která se pohybuje řádově v mm. Sítě jsou vždy zaměřeny geodetickým systémem GPS přístroji Trimble Navigation řady 4000. Zpracování naměřených hodnot je prováděno firemním softwarem Gpsurvey 2.2 a 2.3.
Vytyčování liniových a prostorových staveb Další důležitou aktivitou naší společnosti je vytyčování staveb a následné zaměřování jejich skutečného provedení. Pro vytyčování liniových staveb používáme metod klasické geodézie vycházející z geodetické sítě vytvořené GPS. Kombinace těchto dvou metod zaručuje nezávislost na stávající geodetické síti, vysokou operativnost a urychlení potřebných geodetických prací v návaznosti na stavební činnost. Softwarové vybavení nám umožňuje např. okamžitě po zaměření sledovat kubatury vytěžené zeminy a nopak kontrolovat přesnost pokládky konstrukce vozovky a podobných prací. Vytyčování a zaměřování podzemních inženýrských sítí provádíme včetně výškového vedení trasy pod železnicemi, dálnicemi apod. Pro vytyčování prostorových objektů využíváme veškeré technické novinky pro zajištění horizontálních i vertikálních požadavků projektu. Pro majetkoprávní vypořádání zaměřujeme hranice pozemků, zpracováváme geometrické plány a geometrické plány pro věcná břemena.
Zaměřování hranic národních parků a chráněných území Národní parky a chráněná území jsou zřizována v územích, která mají být chráněna před pronikáním civilizace. Proto jsou tato území většinou i bez základních geodetických sítí, ze kterých by bylo možné zaměřit a zanést do map jejich hranice, porosty, vodní toky, cesty apod. Systém GPS umožňuje všechny tyto náročné práce bez větších problémů zvládnout. Naše společnost se těmito pracemi intenzivně zabývá, máme za sebou zaměření národního parku Podyjí a několik chráněných oblastí na území České republiky. Vytváříme i podklady pro majetkoprávní řízení uvnitř těchto oblastí. Spolupráce s Ministerstvem životního prostředí stále trvá.
Zaměřování vodních toků a nádrží Pro správce vodních toků naše firma vytváří nové říční mapy velkých měřítek nebo provádí obnovu stávající dokumentace. Smyslem těchto prací je vytvořit pro potřeby jednotlivých povodí dokumentaci, která obsahuje přesnou polohu toku zanesenou do jednotného systému katastrálních map, včetně vodohospodářských objektů a jejich umístění na toku. Zaměřujeme a zpracováváme příčné a podélné profily toků. U jednotlivých objektů (jezy, mosty) zpracováváme pohledy a příčné řezy. Podrobnou říční mapu obvykle vyhodnocujeme z leteckých snímků metodami letecké fotogrammetrie. Vždy ale zůstávají místa, která je třeba zaměřit klasickými geodetickými metodami. Podél celého toku stabilizujeme a zaměřujeme polygonový a nivelační pořad pro potřeby správců toku. U údolních nádrží lze našimi přístroji sledovat deformace hrází, zaměřovat zátopové čáry, příčné a podélné profily nádrží.
Zpracování geometrických plánů Pro majetkoprávní vypořádání zpracováme geometrické plány pro výkup a převody nemovitostí od zaměření až po vklad do katastru nemovitostí. Pro rozestavěné stavby poskytujeme podklady pro získání hypotéky s příslušným zaměřením skutečného provedení stavby ve formě geometrického plánu se zapsáním na příslušném KÚ. Zaměřujeme a zpracováváme gemetrické plány pro věcná břemena. Poskytujeme podklady a zároveň vytyčujeme stávající a sporné hranice pozemků na základě platných katastrálních map.
(c) Insat s.r.o.