kontakt o nás činnost reference
Geodetická firma Insat spol s.r.o. vznikla v roce 1995. Nosným programem firmy je komerční využití nejmodernější techniky v oblasti systémů GPS a jejich aplikací. Využíváme všechny dostupné informace z výzkumných pracovišť v této oblasti, jak v České republice, tak ve světě. Snažíme se využívat technologii GPS, kde se pracovalo výlučně klasickými geodetickými metodami. Naše přístrojové vybavení, (pracujeme pouze s přístroji f. Trimble Navigation řady 4000 – USA), nám umožňuje zabývat se i takovými projekty jako je sledování stability zemských masivů, sledování a dokumentace pohybů geologicky narušených oblastí (povrchových dolů), měření stability hrází údolních nádrží apod. Touto technologií zpracováváme technickou dokumentaci vodních toků, včetně podélných a příčných profilů, včetně profilů dna, podrobnou dokumentaci objektů na toku tj. mostů, hrází, jezů a ostatních zařízení, které jsou součástí správy jednotlivých povodí. Pro území, kde není vytvořena základní geodetická síť, zpracováváme projekty pro její vytvoření, stabilizaci a následné měření, které má nejvyšší možnou přesnost. Tyto sítě budujeme hlavně v nepřístupných oblastech, kde je obtížné použít metody klasické geodézie. Měření GPS je v těchto případech mnohem rychlejší a hlavně přesnější. Takto vytvořené geodetické sítě lze následně využít pro jakákoliv geodetické měření, např. jako podklad pro reambulanci mapových podkladů, zaměřování hranic pozemků, geometrické plány, vytyčovací práce apod. Tímto způsobem jsme schopni vytvořit přesnou geodetickou síť v každé malé obci. Dále se zabýváme ve spolupráci s fotogrammetry tvorbou ortofotomap velkých měřítek, kde zajišťujeme zaměření potřebných vlícovacích bodů, digitalizaci mapových podkladů a podkladů pro vyhodnocování situace, kterou letecká fotogrammetrie není schopna zachytit a zpracovat. Fotogrammetrickou metodou pak vznikají velice aktuální účelové mapy, vysoké přesnosti ve zvoleném souřadnicovém systému a hlavně s velikou vypovídací schopností, kdy mapa je v podstatě přesný fotosnímek s podtiskem např. katastrální mapy výsledná ortofotomapa může sloužit pro pozemkové úpravy, projektování liniových staveb, územní plánování, vyhodnocování zátopových čar po povodních apod. Infrakamera dokáže rozlišit i kvalitu porostů. Naše zařízení využívá ve velké míře i geologický průzkum pro určování geologických vrtů a zaměřování těžebních lokalit. Pro energetiku zpracováváme podklady pro projektování a následné zaměřování tras NN,VN a VVN. Pro výstavbu plynovodů zajišťujeme podklady pro projektovou činnost, vytyčení trasy s ohledem na projednané vstupy na pozemky, přesné zaměření skutečného provedení stavby a zpracování v grafickém prostředí požadovaném zadavatelem.
(c) Insat s.r.o.